شرایط استفاده از خدمات توانبخشی، پرداخت حق پرستاری

به گزارش خبرنگاران، توسعه کمی و کیفی خدمات توانبخشی و متناسب سازی امکانات زندگی برای افراد معلول، بیش از هر چیز منوط به این است که اقدامات لازم جهت شناسایی و تشخیص گروه های مختلف دارای معلولیت بر اساس عملکرد، ناتوانی و سلامت صورت گیرد تا به تبع آن امکان به روزرسانی و توزیع عادلانه خدمات فراهم گردد.

شرایط استفاده از خدمات توانبخشی، پرداخت حق پرستاری

با توجه به اقدامات معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی، در راستای اجرای صحیح ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کمیسیون های پزشکی، جهت اصلاح ساختاری و محتوایی کارت شناسایی معلولان، در قالب صدور کارت شناسایی معلولان به دو زبان فارسی و انگلیسی مشتمل بر اطلاعات هویتی و تشخیصی اجرا شده است که بدون شک به توسعه مشارکت اجتماعی و دسترسی به امکانات جامعه همچون دیگر شهروندان و افراد عادی جامعه برای گروه های هدف سازمان کمک شایانی خواهد نمود.

مراحل دریافت کارت شناسایی معلولیت

1- بررسی درخواست اولیه در سامانه

2- بررسی فرد با کدملی در سامانه کمیسیون پزشکی و صدور کارت

3- در صورت تأیید معلولیت فرد در سامانه کمیسیون پزشکی، پیگیری از حراست جهت صدور کارت شناسایی معلولیت

4- در صورت عدم وجود فرد در سامانه کمیسیون پزشکی، ارجاع به کمیسیون پزشکی جهت تشخیص نوع و معین شدت معلولیت

5- ثبت در سامانه کمیسیون پزشکی و تأیید در سامانه

6- ارجاع به حراست جهت صدور کارت شناسایی معلولیت

7- صدور کارت شناسایی معلولیت

8- تحویل به مددجو

در تمام مراحل از ثبت در سامانه کمیسیون پزشکی تا صدور کارت شناسایی معلولیت، اطلاع رسانی مراحل توسط پیامک به فرد متقاضی انجام می شود.

حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی

با عنایت به وضعیت ویژه افراد دارای آسیب نخاعی از نظر جسمی و روحی و نیاز به مراقبت ویژه و گاه تمام وقت از این افراد، پرداخت حق پرستاری به افراد ضایعه نخاعی به عنوان راهکاری برای حل مسائل فوق در نظر گرفته شد که پس از بررسی های کارشناسی در سال 81 پیشنهاد پرداخت حق پرستاری به معلولین ضایعه نخاعی با هدف ارتقا سطح سلامت ایشان مطرح شد که در سال 84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آئین نامه اجرایی آن نیز در سال 1385 توسط هیأت محترم وزیران مصوب و ابلاغ شد.

در حال حاضر این کمک هزینه مستند بر بانک اطلاعاتی افراد دارای آسیب نخاعی سازمان، و در سه سطح گردنی، سینه ای و کمری از 1,800 هزار ریال تا 2,300 هزار ریال در ماه پرداخت می شود.

پرداخت حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی

بررسی درخواست اولیه

بررسی فرد با کد ملی در سامانه کمیسیون پزشکی

بررسی فرد با کد ملی در بانک جامع اطلاعاتی افراد دارای آسیب نخاعی (جهت تأیید آسیب نخاعی)

ارجاع به کمیته توانبخشی شهرستان

بررسی پرونده و طرح در کمیته توانبخشی شهرستان

اعلام نتیجه به درخواست نماینده مبنی بر مشمول و یا عدم شمول این کمک هزینه

لازم به ذکر است پرداخت متمرکز این کمک هزینه مستند بر بانک اطلاعاتی افراد دارای آسیب نخاعی در دستور کار حوزه توانبخشی قرار گرفته است و به زودی اجرایی می شود.

تحت پوشش قرار دریافت در حوزه توانبخشی

1- بررسی درخواست اولیه در سامانه

2- بررسی مدارک و ارسال مدارک به پذیرش کمیسیون پزشکی

3- بررسی فرد درخواست نماینده به همراه مدارک و مستندات پزشکی در کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و معین شدت معلولیت

4- ثبت اطلاعات فرد در سامانه کمیسیون پزشکی در UI (هم تأیید شده و هم تأیید نشده)

5- در صورت تأیید معلولیت تشکیل پرونده توانبخشی در سامانه UI

مراکز توانبخشی مراقبتی شبانه روزی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن

تأمین نیازهای مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در قالب مراکز شبانه روزی صورت می گیرد. مراکز فوق بر اساس دستورالعمل های تخصصی مربوطه با بهره گیری از تجهیزات و فضاهای مورد نیاز و نیز نیروی انسانی تخصصی، متناسب با نیازهای گروه هدف خدمات توانبخشی و مراقبتی را ارائه می دهند.

گام اصلی فرآیند اجرایی

درخواست متقاضی

بررسی درخواست

ارجاع به کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و معین شدت معلولیت

طرح پرونده در کمیته توانبخشی جهت ارائه خدمت

در صورت تأیید نهایی و وجود ظرفیت خالی، معرفی به مرکز

در غیر این صورت پشت نوبت دریافت خدمات توانبخشی

کمک هزینه معیشت توانبخشی (مستمری)

کمکی است که به صورت نقدی با نظر مددکار اجتماعی یا کارشناسان مربوطه طبق ضوابط و بر اساس دستورالعمل حمایت های مالی سازمان و شیوه نامه نحوه پرداخت مستمری حوزه توانبخشی به معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن نیازمند به طور ماهانه پرداخت می شود.

تأمین حداقل های معیشتی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن و توانمندسازی گروه های هدف و جبران محدودیت هخای فراروی آنان و نیز کمک به بهبود کیفیت زندگی آنها.

گام اصلی فرآیند اجرایی

درخواست متقاضی

اخذ و بررسی مدارک

استعلام از ارگان ها و دستگاه های حمایتی

ارجاع به کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و معین شدت معلولیت

بررسی و تهیه گزارش مددکاری

سنجش سطح توانمندی و نیازسنجی

معرفی به کمیته توانبخشی جهت بررسی

تأیید نهایی کمیته توانبخشی

ثبت در سامانه پیمنت سازمان

انتظار به عنوان پشت نوبت دریافت مستمری تا زمان ایجاد ظرفیت خالی

در صورت ایجاد ظرفیت خالی در سامانه برقراری ثبت می شود

تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولین

سازمان بهزیستی بر اساس قانون نسبت به تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولان اقدام می نماید. این اقدام می تواند شامل تهیه و در اختیار گذاشتن کل وسیله مورد نیاز و یا تأمین کمک هزینه خرید وسیله مورد نیاز باشد. معلولان می توانند وسایل کمک توانبخشی مورد نیازشان را درخواست نموده که پس از بررسی در کمیته توانبخشی شهرستان و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تأمین آن اقدام خواهد شد.

فرآیند درخواست

1- فرد متقاضی باید دارای پرونده معلولیت در سازمان بهزیستی باشد در غیر این صورت به عنوان اولین اقدام باید نسبت به تشکیل پرونده اقدام نماید.

2- تکمیل فرم درخواست وسیله کمکی

3- ارجاع به بهزیستی شهرستان جهت بررسی در کمیته توانبخشی (ظرف مدت حداکثر سه روز)

4- اطلاع به فرد متقاضی در خصوص داشتن شرایط دریافت یا عدم دریافت وسیله درخواستی توسط بهزیستی (ظرف مدت حداکثر یک هفته کاری)

5- تهیه وسیله مورد درخواست یا تأمین کمک هزینه وسیله مورد درخواست و اطلاع به فرد متقاضی جهت تحویل (ظرف مدت حداکثر 10 روز کاری)

6- ثبت در سامانه

شرایط استفاده از خدمات (مراکز روزانه آموزشی، توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی)

سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلالات طیف اتیسم، نسبت به راه اندازی مراکز روزانه آموزشی توانبخشی، با همکاری بخش غیردولتی اقدام می نماید.

این مراکز شامل روزانه آموزشی توانبخشی معلولان ذهنی زیر 14 سال، روزانه آموزشی توانبخشی معلولان جسمی حرکتی در تمام سنین، روزانه آموزشی توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی در تمام سنین، روزانه آموزشی توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی تا 15 سال، روزانه آموزشی توانبخشی خانواده و توانخواه کم بینا و نابینا تا 15 سال، روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان از 60 سال، روزانه آموزشی توانبخشی بیماران روانی مزمن از 17 سال، روزانه آموزشی توانبخشی افراد با اختلالات طیف اتیسم از دو سال و روزانه آموزشی توانبخشی اختلالات دهان، بلع و تغذیه (دندانپزشکی) در تمام سنین، روزانه توانبخشی پیش حرفه ای، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی از 14 سال.

هدف از راه اندازی این مراکز، رساندن افراد فوق به حداکثر سطح استقلال و عملکرد می باشد در این مراکز فرد به مرکز مراجعه و از بسته خدمات تخصصی برخوردار و خانواده وی نیز از آموزش های لازم بهره مند خواهند شد. متخصصان مرکز به صورت تیمی نسبت به ارزیابی، هدف گذاری فردی، طراحی برنامه درمانی و توانبخشی و اجرای آن، برای خدمت گیرندگان مراکز اقدام می نمایند.

در این طیف از مراکز، غالباً تجهیزات کامل توانبخشی موجود است و فضا برای دسترسی خدمت گیرندگان به خدمات مناسب سازی شده است. سازمان بهزیستی به صورت مستمر نسبت به نظارت بر فضا، کارکنان و خدمات مراکز اقدام می نماید. خانواده ها در قبال دریافت خدمات از مراکز فوق در طول یک ماه و هر روز هفته، موظف به پرداخت سهم مشارکت ماهیانه تا سقف 640 هزار تومان (در سال 97 و متناسب با نوع و درجه مرکز) بوده و در صورت تأیید مراتب عدم استطاعت خانوار در کمیته توانبخشی، سازمان در قالب یارانه، تا سقف 460 هزار تومان از مبلغ فوق را تأمین خواهد نمود. در مراکز حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی، فرد در سنین بالای 14 سال وارد چرخه آماده سازی برای شغل حمایتی خواهد شد.

فرآیند ارائه درخواست

1- توانخواه باید دارای پرونده معلولیت در سازمان بهزیستی باشد در غیر این صورت باید (خود و یا سرپرست وی) نسبت به تشکیل پرونده در اداره بهزیستی شهرستان محل زندگی، اقدام نماید.

2- تکمیل فرم درخواست برخورداری توانخواه از خدمات مراکز فوق در بهزیستی شهرستان توسط توانخواه یا سرپرست وی

3- ارجاع مدارک توانخواه به کمیته توانبخشی یا کمیته توانبخشی حرفه ای (متناسب با نیاز وی) مستقر در شهرستان (ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری)

4- اطلاع به توانخواه (و یا سرپرست وی) در خصوص داشتن شرایط برخورداری از خدمات مراکز فوق متناسب با درخواست سن، نوع و شدت معلولیت، به صورت با یارانه یا بدون یارانه (ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری)

5- ارجاع توانخواه به مرکز روزانه آموزشی توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی (ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری)

6- ثبت در سامانه (ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری)

منبع: خبرگزاری مهر

به "شرایط استفاده از خدمات توانبخشی، پرداخت حق پرستاری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شرایط استفاده از خدمات توانبخشی، پرداخت حق پرستاری"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید